Mer om mig

Jag heter Gurbet Uzunel Edin och har 25 års erfarenhet av samtalsbehandling i både offentlig och privat regi, med människor i alla åldersgrupper. Stor del av min arbetslivserfarenhet kommer från öppen primärvård, första linjens psykiatri, barn-ungdomspsykiatrin (BUP),  skolor, behandlingshem och socialtjänst. 


Utbildningsbakgrund:

  • Psykoterapeutprogrammet med psykodynamisk inriktning vid Psykologiska institutionen, Stockholm Universitet.
  • Grundläggande psykoterapeutisk utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), Karolinska Universitet.
  • Socionom, Socialhögskolan i Stockholm.
  • Vidareutbildning i EMDR (Eye Movement Desensitisation och Reprocessing)-traumabehandling


Om Psykoterapi

Jag erbjuder i första hand psykodynamisk psykoterapi men kan även erbjuda kognitiv beteendeterapi och EMDR om det visar sig att det är det du behöver.


Psykodynamisk terapi, PDT

I psykodynamisk terapi är orsakerna bakom det psykiska lidande viktiga. Terapeuten försöker tillsammans med patienten arbeta för att skapa en större förståelse för varför patienten mår och fungerar som den gör. Viktiga komponenter är självreflektion och ett öppet utforskande av känslor, tankar och upplevelser, samt användandet av relationen mellan patienten och terapeuten för att komma åt problematiska relationsmönster i patientens liv utanför terapirummet. I takt med ökad förståelse kommer patienten uppleva symtomlindring, men även förutsättningar att leva livet på ett mer meningsfullt sätt. På så vis blir förändringen mer beständig över tid, eftersom behandlingsmålen inte handlade om att endast ta bort symtom.

Psykodynamisk psykoterapi är bra för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd samt för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. Personen ska själv ha en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring.

Nästan alla kan ha nytta av en psykodynamisk psykoterapi men terapilängden är beroende på vem personen är och vilka svårigheter man önskar övervinna.

I en korttidsterapi bestäms ett fokus tidigt i kontakten som sedan fördjupas kring. I en längre terapi ges större utrymme med möjlighet att arbeta kring flera områden. Det är också möjligt att ha en kontakt som är av en mer stödjande karaktär. Det kan handla om att ta sig igenom en kris eller annat som man för stunden känner är svårt.


  • Dynamisk interpersonell terapi, DIT
    Jag erbjuder även en evidensbaserad kortidsterapi som heter DIT (Dynamics Interpersonal Therapy), består av 16 sessioner. Metoden härstammar från psykodynamisk teori och erbjuds i första hand till patienter som lider av depression och ångest. Metoden går ut på att hjälpa patienten att förstå sambandet mellan de aktuella symtomen och det som händer i relationer genom att identifiera ett typiskt, återkommande och omedvetet relationsmönster som blir fokus. Målen blir att förbättra förmågan att handskas med svårigheter i aktuella relationer genom bättre förståelse för egna reaktioner.


Kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi är från inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön. Kognitiv teori tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och patient. Man kartlägger vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen där nya förhållningssätt testas och följs upp. Det kan ges en gång i veckan 5-20 veckor.


EMDR ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” kallas ibland för ögonrörelseterapi. Metoden utvecklades av Francine Shapiro i syfte att behandla personer som störs av minnen och besvär efter att ha varit med om svåra livshändelser eller trauman.

Teorin bakom EMDR kallas för modellen om adaptiv informationsbearbetning. Enligt denna teori har människan förmåga att psykologisk självläka efter svåra händelser, precis som vår kropp självläker efter en skada. Ibland störs självläkningsprocessen, tex av nya stressande händelser eller av att händelsen är så överväldigande att personen inte förmå hantera den på egen hand. Ögonrörelserna eller annan bilateral stimulering antas hjälpa till att åter sätta igång självläkningen.

Oberoende hur händelsen har påverkat en, så är målet med EMDR att fokusera på tex de störande känslor, tankar, minnen, självuppfattningar som traumatiseringen orsakade och att minska störningsgraden. Att bearbeta med hjälp av EMDR kan väcka mycket känslor, därför är det viktigt att livet är tillräcklig tryggt för att börja med EMDR.


Så här kan en terapeutisk kontakt gå till:

Kontakten kan inledas med 1-3 orienterande samtal där du berättar om dig själv, vad som gör att du söker hjälp och vilka förväntningar du har. Vi gör en bedömning av vad du behöver hjälp med och om jag är rätt psykoterapeut för dig. Samtalen är vanligen 45 minuter. Det är vanligt att man träffas en gång i veckan, men det kan också förekomma både tätare och glesare intervall.